Lakota

Sound System & Alphabet

Lakota Letter English Letter English Sample Lakota Sample
a ah father aþe
an (French) blanc añöo
b b blue bubu
© ch chin ©añ
¤ j rich ¤i¤i
ä ch (stopped) ch-in woäo
e e bed iyaye
g g glue wiwañyag
ð like German r air (swallow r) ði
é g (stopped) g-lue ßunéiþe
h h hip ha
ü like German ch in Bach machen üe
h (gutteral/stop) mach-en na¶uñ
i ee me iþe
in link úiñ
j like j in French fusion jiñ©a
ú between g and k skin úimimila
k k kin koúa
í k (gutteral) kin íaþa
ø k (stopped) k-in øu
l l love laíoþa
m m money mani
n n name ni
o o hope íola
ö between b and p speak añöeþu
p p peak pa
ó p (gutteral) peak óeji
× p (stopped) p-eak ×o
s s say saöa
á s (stopped) s-ay áe
ß sh ship ßuñúa
¡ sh (stopped) sh-ip wa¡aúa
þ between d and t still þaúu
t t till taöa
å t (gutteral) till åe©a
ç t (stopped) t-ill ça
u u boot uþa
like French un soon uñ©i
w w way wi©a
y y yonder yañúa
z z zero waziyaþa
æ z (stopped) z-ero maæiöame
       

 
Saskatchewan Indian Cultural Centre