Dene

Sound System & Alphabet

Dene Letter English Letter English Sample Dene Sample
a away sa
a lady edláneþe
a honour ho¿äzé
a on tßqbäné
b but bér
ch church cheth
ch (stopped) ch-air cvogh
d dad des
th they n®dhen
th thy ¿eøddhaí
gl glad dlúne
d (gutteral)   dzen
e bed edu
e especially egané
  e encore yatthö
e end ttvpn
g good gah
gh (German) wh-o ghesal
ghui (German) we theghwór
h hat hadi
h
(stopped gutteral)
h-ey ¿ahhe
i tea lidí
i tee-pee setßíe
i twinkle æab®
i tingle tücvah
j jail jeth
k keg kekálé
k (stopped) k-ite æasba
qu quilt sekui
l little lajis
l glucose øus
m man marsi
n no nunip
o hot chogh
o goat ¿ütßólé
o ton kðn
u (short) on ¿echñghö
r run ¿egór
s sit sas
sh shell shéth
t ten ten
t (stopped) t-ick beþá
th that thñth
cl click tøes
cl (stopped) cl-ick t´ule
s (French) s-ail tsáh
s (stopped)   tßih
th this tthai
th (stopped) th-at ttváí
u (long) you nu
u (long) tube lakú
u (long) tune deníæçs
oo (long nasal) Saskatoon ¿ecv¶tthé
w were walí
y yellow
z zebra delzen
a (stopped) about ¿el

 

 
Saskatchewan Indian Cultural Centre