School

Piyesiw Awasis Thunderchild School
PO Box 600
Turtleford, Saskatchewan
SOM 2Y0

Ph: (306) 845-3779
Fx: (306) 845-3866